Op deze pagina:
Voorwoord / Bedrijfsnamen / Adres / KvK nummer
Waarom verwerken wij gegevens
Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens
Verplichte verstrekking
Bewaartermijn
Cookies
Pop-up / JavaScript op deze website
Doorgifte aan het buitenland
Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Soort verwerkingen
Uw dossier
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Functionaris gegevensbescherming
Toezichthouder
Wijzigingen
Vragen

 

 

 

Voorwoord

ISZA Thuiszorg vindt dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt ISZA Thuiszorg dan ook overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving.

Hieronder volgt een uitleg welke gegevens ISZA Thuiszorg gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Wij adviseren u om hier kennis van te nemen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door:ISZA Indicatiestelling & Zorgadvies*
Oosterengweg 8, 1221 JV Hilversum
Kamer van Koophandel
Reg.nr.: 70450471
ISZA Thuiszorg
Oosterengweg 8, 1221 JV Hilversum
Kamer van Koophandel
Reg.nr.: 69256063

*Tot 1 oktober 2018 gevestigd aan de Botterstraat 47, 1271 XL Huizen (N-H)


Waarom verwerken wij gegevens

Als u bijvoorbeeld een vraag stelt via onze website, solliciteert of een formulier invult, dan verstrekt u bepaalde persoonsgegevens van uzelf.

ISZA Zorg verwerkt deze gegevens om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw (aan)vraag, aanmelding, opmerking of sollicitatie. Ook kunnen wij gegevens gebruiken om onze website- en/ of dienstverlening te verbeteren.


 

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij mogen deze gegevens van u via de website verwerken, omdat:


u hier toestemming voor hebt gegeven
Artikel 6 lid 1 sub a**
vanwege het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen
Artikel 6 lid 1 sub b**
de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ISZA Zorg of van een derde
Artikel 6 lid 1 sub f**

** Volgens de wettelijke voorschriften van de EU-AVG

 

 

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, dan maken wij per situatie kenbaar of de verwerking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt.

Uitgangspunt daarbij is steeds dat ISZA Zorg niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

 

 

Cookies

Deze website werkt geheel zonder het gebruik van cookies.

Wij dragen echter geen verantwoording voor het gebruik van cookies door derden waar wij geen invloed op hebben.

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u dit in de instellingen van uw browser zelf instellen. Ook kunt u in veel browsers in de zogeheten incognito-stand websites bezoeken. Zo worden geen gegevens van het bezoek aan een website opgeslagen en kunt u zelfs accoord gaan met het gebruik van cookies, zonder dat deze op uw toestel worden opgeslagen.

Let wel, sommige websites werken niet volledig wanneer er geen cookies geplaatst kunnen worden op uw toestel. Denk hierbij aan winkelmandjes op webshops.

 

Pop up
Wij hebben een pop up op onze website, dat voor het gemak informatie verstrekt over de breedte en de beste weergave van de website aan bezoekers met een smartphone.

De local storage van het toestel wordt doormiddel van een JavaScript aangesproken om deze pop up maar een enkele keer weer te geven, zodat deze niet op iedere pagina telkens weer opduikt. Het script gebruikt geen cookies.

 

 

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER).

Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

ISZA Zorg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/ of profilering.

 

 

Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen ISZA thuiszorg zijn opgenomen in het zogenoemde register van verwerkingsactiviteiten.

Een uittreksel van de door ISZA thuiszorg van u verzamelde persoonsgegevens (inclusief het doel en de grondslag hiervoor) kunt u opvragen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van ISZA thuiszorg.

 

 

Uw dossier

U hebt het recht uw persoonsgegevens en uw volledige cliƫntendossier bij ons in te zien. ISZA Zorg mag dit niet weigeren.

Wel mag ISZA Zorg bepaalde delen van informatie afschermen als daar gegevens in staan over derden, zoals een familielid. De behandelaar hoeft geen inzage te geven in zijn/ haar persoonlijke werkaantekeningen.

Ook hebt u het recht om een kopie van uw dossier op te vragen. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. In de brief zet u uw handtekening en voegt u een kopie van uw identiteitsbewijs bij.

De aanvraag kunt u sturen naar:

ISZA Thuiszorg
Oosterengweg 8
1221 JV Hilversum

 

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

ISZA Zorg neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking.

Hiertoe zijn diverse maatregelen genomen. Personen die namens ISZA Zorg toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. ISZA Zorg verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

 

 

Functionaris gegevensbescherming

ISZA Zorg heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert ISZA Zorg over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG apporteert rechtstreeks aan de directeur / bestuurder van ISZA Zorg. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens van de FG onderaan deze privacyverklaring.

 

 

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

U vindt de contactgegevens van de Autoriteit
Persoonsgegevens via de website:


 

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze site.

Eventuele aanpassingen en/ of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring.


 

 

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, ons privacybeleid of een beroep wilt doen op uw wettelijke rechten, dan kunt u met ons contact opnemen of met de functionaris gegevensbescherming.


info@isza-zorg.nl

ISZA Thuiszorg | Scholingen

 

 

Oosterengweg 8, 1221 JV Hilversum
Tel.: 035 76 00635 | info@isza-zorg.nl

Copyright © ISZA | Thuiszorg
www.isza-zorg.nl - All rights reserved > 2017